Monday, February 27, 2017ஓர் ஆணி ஒரு லாடத்தைக் காக்கும்.
ஒரு லாடம் ஒரு குதிரையைக் காக்கும்.
ஒரு குதிரை ஒரு வீரனைக் காக்கும்.
ஒரு வீரன் ஒரு நாட்டையே காப்பான்.
- துருக்கி பழமொழி -